Een Alias leervisie

Alias Onderwijs gelooft dat wanneer we een kenniseconomie willen opzetten, het onderwijs anders ingericht moet worden, dat wij (de onderwijsorganisaties) individuele en collectieve leerprocessen moeten faciliteren en moeten leren de intrinsieke motivatie van diegene die volgens ons moeten gaan leren, aan te spreken en ruimte te geven.

Alias Onderwijs ziet opleiden als een circulair en incrementeel leerproces. Leerbehoeften en verwachtingen in leeruitkomsten en het vertrouwen in eigen kunnen, zijn hierin leidend voor de leerbereidheid. Opleiden is in de Alias leervisie een combinatie van persoonlijk, sociaal en wederkerig leren. Alle individuele leden van een groep zijn full-partners in leren.

Opleiden is een evolutionair en incrementeel leerproces
Mensen verschillen van elkaar, ook in de wijze waarop en de snelheid waarin ze leren. Wat voor de één een heel makkelijke leerstap is, kan voor een ander moeilijker zijn en daardoor meer tijd vergen om het te leren. Zelfs voor zeer gestructureerde opleidingen, waar stapje voor stapje aandacht is voor kennisontwikkeling, vaardigheden en houdingsaspecten, geldt dat elk individu die stapjes op zijn eigen manier volgt en inricht. Per stapje wordt een leercyclus doorlopen van ontdekken en reflecteren en vervolgens wordt de volgende leerstap gezet. Het opdiepen van voorkennis (cognitieve reserves) om vervolgens nieuwe kennis op te doen, maakt dat de nieuwe kennis makkelijk toegepast kan worden.

De docent faciliteert het leerproces zodanig dat hij voorwaarden creëert waarin de opgedane voorkennis wordt aangewend en nieuwe kennis kans krijgt te integreren. Nadat de docent en de leerling het eens zijn geworden over het overkoepelende leerdoel, wordt door de docent en de leerling de volgende leerstap bepaald. Dat is niet vrijblijvend. De docent beschikt over kennis van de noodzakelijke stappen de volgorde daarvan en over de kennis en vaardigheden om die aan de leerling over te dragen (transfereren). De leerling gaat aan de slag met de leerstap. De docent en leerling reflecteren samen op de vorderingen en resultaten en bepalen samen weer de vervolgstap.
De ontstane leercyclus wordt, in stappen die de leerling kan overzien, gevolgd. De omvang van de stappen is afhankelijk van de opgedane voorkennis, de leerdoelen, de leervaardigheden en voorkeuren van de leerling en de docent.

Opleiden is een combinatie van persoonlijk en sociaal leren
Omdat individuele leerprocessen incrementeel en circulair verlopen, is het moeilijk om een leertraject te plannen volgens een vast patroon. Bovendien vindt veel onderwijs in groepen (klassen) plaats, waardoor een individueel leerproces altijd onderdeel uitmaakt van een collectief traject.

Onderwijs in groepen biedt veel voordelen. Alias Onderwijs ziet de groep als een belangrijk hulpmiddel bij het realiseren van individuele leerdoelen. Groepsgenoten leren samen elkaar te helpen en uit te dagen bij het verwezenlijken van de eigen leerdoelen en persoonlijkheidsontwikkeling. Ieder groepslid is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces. De groep is hierin zeer belangrijk. Met andere woorden: De groep is nodig om eigen leerdoelen te kunnen realiseren. Leerlingen wisselen met elkaar kennis uit op basis van belangen: “ik wil jou helpen om je jezelf iets eigen te maken, als het mij ook helpt in mijn leerproces”.

Een groep met een gemeenschappelijk doel zorgt voor herkenning en verbondenheid. Bijvoorbeeld, “we willen allemaal arts worden en hebben allemaal zo onze eigen uitdagingen daarin”. Dit besef draagt bij aan acceptatie van het leren. “Ik kan het nog niet, maar ben onderdeel van een groep die mij helpt bij het verwezenlijken van mijn doel”. De groep deelt in tegenslagen en in successen. Het creëert een plek voor het delen van kennis, vaardigheden, emoties, vinden van oplossingen en vieren van successen.

Naast reeds geformuleerde doelen ontstaat in de groep een collectieve beweging. Deze kan ertoe leiden dat de groep ook een collectief leerdoel formuleert. Bijvoorbeeld, “wij willen samen een eigen bedrijf beginnen, of wij willen de beste groep van dit jaar zijn, of van ons mag niemand zakken voor het examen”. De docent of de organisatie kan deze collectieve beweging faciliteren.

Vragen?
Heeft u interesse in onze leervisie of de werkwijze van Alias Onderwijs? Neemt u dan gerust contact op met Karlijn Betz van Alias Onderwijs. Zij vertelt u graag meer.